پيش بيني قيمت يونجه


قیمت یونجه

*پيش بيني قيمت و چاره و راه حل*
متاسفانه سوء مديريت در بخش نهادهاي كشاورزي و نبودن اتحاديه مستقل در اين بخش همه و همه دست در دست هم نهاده و پيش به سوي نابودي بخش كشاورزي خصوصا يونجه و جايگزيني اين محصول شده
 يونجه در صنعت دامپروري و پرورش ماهي و شتر مرغ مصرف دارد متحد بودن  و نبود پشتوانه مالي و همكاري دولتي خدماتي كشاورز را مجبور كرده محصول يونجه را با قيمت بي ارزشي وارد بازار كند
دامدار از خدمات كم دولت گلايه دارد و از ارزاني شير و گوشت و همچنين نقد نبودن خريد از دامدار
كشاورز نيز گلايه از كم آبي و سوء مديريت بخش سد و تقسيم و پخش شبكه آبياري
و همچنين حذف يارانه بخش كشاورزي بذر درست و حسابي كود و سم آفات 
هزينه هاي سنگين ادوات و بارگيري و كرايه نسبت به قيمت يونجه پيشي گرفته
وسايل و آموزش و توسعه در اين بخش كشت و داشت و برداشت يونجه هنوز سنتي بوده نياز به آموزش و تعويض و اصلاح بذر داريم
ما همان آب همان خاك همان زمان و همان هزينه و وقت را صرف ميكنيم اما نه بذر خوب و مناسب منطقه داريم نه كارشناس تحقيقي و نه كود و سم آفات درست حسابي(البته هست اما تقلب و ضعيف و گران)
رها كردن دامدار و كشاورز به حال خود بدون كمك دولتي
تغييركاربري زمين كشاورزي به زمينه ديگر
ورود دلال و واسطه و افراد سودجو در بخش  تهيه خريد و فروش محصول مورد نياز دامدار و كشاورز
سلب اعتماد از سرمايه گذاري در اين دو بخش به دليل نا بساماني بازار
گوشه اي از مشكلات اين دو بخش بوده

جدول قیمت